Các loài linh trưởng tại Việt Nam


Vượn                                                                      Khỉ                           

         

Voọc                                                                       Cu Li