Loài Rùa

Rùa Biển                                                               Rùa Nước Ngọt

vichdaidien        ruabagodaidien