Trò chơi và nhãn dính

Trò chơi : Bảo vệ các loài linh trưởng Việt Nam

 

Trò chơi : Chú rùa may mắn

 

Nhãn dính xuất bản tháng 9 năm 2012

 

Nhãn dính xuất bản tháng 2 năm 2012

 

Nhãn dính xuất bản tháng 2 năm 2011