Văn bản Pháp luật

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Hiệp ước quốc tế
CITESCông ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp
Pháp luật Việt Nam
Luật Thủy sảnLuật số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về Thủy sản có hiệu lực từ 01/01/2019
Luật Lâm nghiệpLuật số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc hội về Lâm nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2019
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Luật số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ 01/01/2018
Bộ luật Hình sựBộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/06/2017) có hiệu lực từ 01/01/2018
Bộ luật Tố tụng Hình sựBộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội có hiệu lực từ 01/01/2018
Luật Thú yLuật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y có hiệu lực từ 01/07/2016
Luật Đầu tưLuật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội về Đầu tư có hiệu lực từ 01/07/2015 (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 có hiệu lực từ 01/01/2017)
Luật Quảng cáoLuật số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội về Quảng cáo có hiệu lực từ 01/01/2013 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực từ 01/01/2019)
Luật Đa dạng Sinh họcLuật số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội về Đa dạng sinh học có hiệu lực từ 01/07/2009 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019)
Nghị định 42Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/05/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản có hiệu lực từ 05/07/2019
Nghị định 35Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp có hiệu lực từ 10/06/2019
Nghị định 26 (1), (2), (3)Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản có hiệu lực từ 25/04/2019
Nghị định 06Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có hiệu lực từ 10/03/2019
Nghị định 30Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự có hiệu lực từ 01/05/2018
Nghị định 29Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có hiệu lực từ 05/03/2018
Nghị định 155Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/02/2017
Nghị định 185Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực ngày 01/01/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ có hiệu lực từ 05/01/2016)
Nghị định 160Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ có hiệu lực từ 01/01/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ 05/09/2019 - Nghị định 64)
Nghị định 158Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo có hiệu lực từ 01/01/2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ 05/05/2017)
Nghị định 65Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng Sinh học có hiệu lực từ 30/07/2010
Nghị quyết 05Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của BLHS có hiệu lực từ 01/12/2018
Thông tư 29Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp nhà nước có hiệu lực từ 20/02/2020
Thông tư 27Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản có hiệu lực từ 01/01/2019
Thông tư 19Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản có hiệu lực từ 01/01/2019
Thông tư 57Thông tư 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có hiệu lực từ 20/08/2018
Thông tư 04Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/2/2017 về Danh mục loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành có hiệu lực từ 10/04/2017
Thông tư 25Thông tư số 25/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 22/09/2016 hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học có hiệu lực từ 08/11/2016
Tài liệu tham khảo
Hướng dẫn của IUCN về việc Xử lý Động vật bị tịch thu 

Cùng chúng tôi hành động ngăn chặn sự tuyệt chủng của
các loài động vật hoang dã

ENV nỗ lực hoạt động để chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp tại Việt Nam đang hủy hoại các hệ sinh thái trên toàn thế giới.
Với sự giúp đỡ của bạn, chúng tôi có thể tạo ra các tác động lớn hơn để ngăn chặn sự tuyệt chủng của các loài ĐVHD.

1800 1522